GMARCH, 私立大学対策, 青山学院大学

本記事は青山学院大学(経営学部・個別学部日程A方式)の英語対策について記載しています。

経営学部A方式の受験科目は大学入学共通テストの国語、地歴公民数学のうち1科目、英語、独自問題(英語)です。

青山学院大学経営学部の英語は90分150点満点です。

GMARCH, 私立大学対策, 青山学院大学

本記事は青山学院大学(社会情報学部・個別学部日程A方式)の英語対策について記載しています。

社会情報学部A方式の受験科目は大学入学共通テストの国語(近代以降の文章)、地歴公民、独自問題(英語)です。

青山学院大学社会情報学部の英語は90分200点満点です。

GMARCH, 私立大学対策, 青山学院大学

本記事は青山学院大学(経済学部・個別学部日程A方式)の英語対策について記載しています。

A方式は外国語、地歴公民(世界史B、日本史B、政治・経済)が受験科目となります。
*B方式は外国語と数学が受験科目となります。

青山学院大学経済学部には経済学科現代経済デザイン学科の2つがあります。

青山学院大学経済学部の英語は90分150点満点です。